Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie (zwanym dalej „Konkursem”) pod nazwą „Święta Maszy”.

 

Celem Konkursu jest rozwijanie zdolności twórczych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, pielęgnowanie i podtrzymywanie zainteresowania opinii publicznej marką „Masza i Niedźwiedź” oraz zainteresowania tytułową pracą animowaną.

Dokonanie przez Uczestnika (lub jego przedstawiciela ustawowego) czynności zmierzających do udziału w Konkursie oznacza pełną i bezwarunkową akceptację Regulaminu. Uczestnik (lub jego przedstawiciel ustawowy) przed dokonaniem czynności związanych z udziałem w Konkursie jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania poniższego Regulaminu:

 

                                               Definicje

 

„Dzieło” oznacza wykonane przez Uczestnika zdjęcie dotyczące Produktu, które zostanie umieszczone w Serwisie.

„Organizator” oznacza organizatora niniejszego Konkursu tj. osobę prawną utworzoną zgodnie z ustawodawstwem Republiki Cypryjskiej i organizującą Konkurs: Animaccord Ltd (VAT: CY10244451K: Adres: ul. Griva Digeni 82, STEFANIE HOUSE, Biuro 202, 3101, Limassol, Cypr).

„Serwis” oznacza oficjalną stronę internetową poświęconą Konkursowi, zawierającą Regulamin Konkursu, mechanikę Konkursu, a także instrukcję wgrania Dzieła i innych potrzebnych danych, na którą Uczestnik (lub jego przedstawiciel ustawowy) prześle Dzieło w celu wzięcia udziału w Konkursie, a mianowicie konkurs.mashabear.com.

„Uczestnicy” oznaczają wszystkich obywateli Polski zdolnych do czynności prawnych, którzy mogą wziąć udział w Konkursie. Przedstawiciele ustawowi Uczestników (tj. rodzice/rodzice adopcyjni/opiekunowie, zwani dalej „Przedstawicielami Ustawowymi”) poniżej 14 roku życia będą działać w imieniu Uczestników i w ich interesie wykonując wszelkie czynności wymagane do udziału w Konkursie i akceptując Ofertę Uczestnictwa zgodnie z Regulaminem.

„Zwycięzca” oznacza Uczestnika, który na podstawie i zgodnie z Regulaminem uzyskał prawo do otrzymania Nagrody. Nagroda zostanie odebrana przy udziale przedstawiciela ustawowego działającego w interesie Uczestnika.

„Produkt” oznacza każdy licencjonowany (nie podrobiony) produkt sprzedawany pod marką „Masza i Niedźwiedź” i zakupiony w sklepach (lub sklepach internetowych) znajdujących się na terenie Polski przez Uczestnika. Szczegółowa lista rekomendowanych marek licencjonowanych produktów zostanie podana w Załączniku I do niniejszych Warunków.

„Oferta Udziału/Uczestnictwa” („Oferta”) oznacza Regulamin opublikowany w Serwisie stanowiący ofertę publiczną skierowaną przez Organizatora do wszystkich potencjalnych Uczestników Konkursu. Podjęcie przez Uczestnika czynności, o których mowa w punkcie 4 niniejszego Regulaminu, uważa się za bezwarunkową zgodę i pełne zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Organizatora opublikowaną w Serwisie. Z chwilą dokonania czynności określonych powyżej niniejszy Regulamin staje się prawnie wiążącą umową Uczestnika i Organizatora, która określa prawa i obowiązki tych stron związane z organizacją i prowadzeniem Konkursu.

 

 1. Opis Konkursu

 

            2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

            2.2. O Regulaminie oraz o wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez publikację takiej informacji w Serwisie.

            2.3 Wgrywanie Dzieła i innych danych niezbędnych do udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.

           

 

            2.4. Czas trwania konkursu:

            2.4.1. Konkurs (okres dostarczania Dzieł) trwa od 10 listopada 2021 r. do 21 grudnia 2021 r. włącznie.

            Czas trwania Konkursu podzielony jest zgodnie z następującymi tygodniowymi etapami:

            I etap:              od 10 listopada 2021 do 16 listopada.2021 (00:00 – 23:59);

            II etap: od 17 listopada 2021 do 23 listopada 2021 (00:00 – 23:59);

            III etap:           od 24 listopada 2021 do 30 listopada 2021 (00:00 – 23:59);

            IV etap:           od 1 grudnia 2021 do 7 grudnia 2021 (00:00 – 23:59);

            V etap: od 8 grudnia 2021 do 14 grudnia 2021 (00:00 – 23:59);

            VI etap:           od 15 grudnia 2021 do 21 grudnia 2021 (00:00 – 23:59).

            2.4.2. Okres wyłonienia zwycięzcy Konkursu: od 16 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. włącznie, czasu polskiego.

            Zwycięzcy zostaną ogłoszeni zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu.

            2.4.3. Okres przyznawania nagród to okres od 16 listopada 2021 do 21 stycznia 2022 włącznie.

            2.4.4. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z punktem 7 niniejszego          Regulaminu.

            2.4.5. Produkt, który ma być odzwierciedlony w dowodach zakupu, zostanie zakupiony w Okresie trwania konkursu.

            2.4.6. Odliczanie do końca Konkursu odbywa się w czasie polskim.

 

 1. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora

 

            3.1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby spełniające kryteria Uczestników. Osoby, które nie spełniają powyższych wymagań, nie mogą brać udziału w Konkursie i nie mogą otrzymać Nagrody.

            3.2. Udział Uczestnika w Konkursie odbywa się pod kontrolą Przedstawiciela Ustawowego lub bezpośrednio przez Przedstawiciela Ustawowego w imieniu Uczestnika. Przy udziale w Konkursie należy podać dane kontaktowe przedstawiciela ustawowego Uczestnika (imię i nazwisko Uczestnika/przedstawiciela ustawowego, numer telefonu kontaktowego, e-mail).

            3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, podmioty stowarzyszone i inne związane z organizacją Konkursu, a także członkowie rodzin wszystkich ww. osób.

            3.4. Uczestnik (lub jego przedstawiciel ustawowy) ma prawo:

            3.4.1. otrzymywać informacje o Konkursie zgodnie z Regulaminem;

            3.4.2. zostać uznanym za Zwycięzcę, aby otrzymać odpowiednią Nagrodę zgodnie z Regulaminem.

            3.5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, wykonywania wszystkich czynności oraz przestrzegania warunków mających zastosowanie do niniejszego Konkursu oraz zasad odbioru Nagród.

            3.6. Organizator ma prawo do zakończenia Konkursu i/lub zmiany jego Regulaminu poprzez opublikowanie odpowiedniego powiadomienia w Serwisie lub w inny sposób publiczne powiadamiając o takim zakończeniu i/lub zmianie.

            3.7. Organizator Konkursu jest zobowiązany do przyznania Nagród Uczestnikom, których uznano za Zwycięzców zgodnie z niniejszym Regulaminem.

                        3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprowadzenia pisemnych negocjacji lub innych kontaktów z Uczestnikami, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Regulaminie i obowiązującym prawie polskim.

                        3.9. Uczestnicy, którzy zostaną uznani za Laureatów i Laureatów Nagrody, na wniosek Organizatora będą brać udział w wywiadach, kręceniu zdjęć i filmów w związku z uznaniem ich za Laureatów, nie pobierając z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika, Uczestnik (i/lub Przedstawiciel Ustawowy) udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania imienia, nazwiska i wizerunku Uczestnika w materiałach wytworzonych w związku z relacją z Konkursu, rozpowszechnianiem informacji promocyjnych o Konkursie w mediach i Internecie bezpłatnie. Prawa autorskie (pokrewne) do stworzonych materiałów należą do Organizatora.

            3.10. Uczestnik oświadcza, przyjmuje do wiadomości i gwarantuje, że przesłane Dzieło powstało w oparciu o twórczą i oryginalną pracę Uczestnika lub osobę, która wyraziła zgodę na udostępnienie Dzieła na potrzeby Konkursu oraz że Dzieło nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem polskim. Gwarantem przestrzegania tych wymagań przez Uczestników są ich Ustawowi Przedstawiciele.

            3.11. Uczestnik (i/lub Przedstawiciel Ustawowy) niniejszym zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie wyłączne prawa autorskie i prawa pokrewne do Dzieła przesłanego przez Uczestnika (lub jego Przedstawiciela Ustawowego) w ramach Konkursu, oraz wszystkie jego części, które mogą być zbywalne oraz przeniesione w jakikolwiek sposób zgodnie z obowiązującym prawem z zakresu własności intelektualnej będą uważane za zbywalne i przeniesione na Organizatora, w całości, na całym świecie, przez cały okres obowiązywania wyłącznych praw autorskich i praw pokrewnych bez ograniczeń, od momentu powstania Dzieła. Wyłączne prawa przechodzą na Organizatora bez obowiązku wypłaty Uczestnikowi dodatkowego wynagrodzenia z tytułu tego przeniesienia praw. W przypadku, gdy Praca zawiera wizerunek Uczestnika, Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie Pracy zawierającej taki wizerunek w Serwisie oraz w inny sposób w związku z relacjonowaniem Konkursu.

            3.12. Po wgraniu Dzieła do Serwisu Uczestnik nie ma prawa do korzystania z Utworu w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Organizatora. W szczególności Uczestnikowi zabrania się wykorzystywania Dzieła do udziału w innych konkursach, a także rozpowszechniania Dzieła w jakiejkolwiek postaci lub formie. Jednocześnie Uczestnikom przysługuje prawo do wykorzystywania rzeczonego Dzieła do celów osobistych, w tym publikacji Dzieła na osobistych kontach Uczestnika w mediach społecznościowych. Będąc posiadaczem praw do Dzieła, Organizator ma prawo żądać od Uczestnika wycofania/usunięcia Dzieła z mediów społecznościowych w dowolnym momencie. W przypadku naruszenia wymogów niniejszego paragrafu, udział Uczestnika    w Konkursie zostaje przerwany, a w przypadku wyboru Uczestnika na Zwycięzcę Konkursu, wynik takiego wyboru uważa się za nieważny.

            3.13. Niedozwolone jest wykorzystywanie w procesie tworzenia Dzieła wizerunków postaci z serialu animowanego „Masza i Niedźwiedź” w rozumieniu niniejszego Regulaminu, do których prawa posiada Organizator.

                 3.14. Organizator ma prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika i przerwania udziału przesłanego Dzieła w Konkursie w każdym czasie, w tym po zakończeniu terminu, unieważniając wynik głosowania na takie Dzieło, w przypadku podejrzenia zastosowania nieuczciwych metod przy tworzeniu Dzieła, bez dalszego wyjaśniania przyczyn dyskwalifikacji Uczestnika i zakończenia udziału przesłanego Dzieła w Konkursie.

Ponadto Dzieło zostanie zdyskwalifikowane, jeżeli:

- jest niezgodne z  tematem Konkursu;

-zawiera nieetyczny i/lub nieprzyzwoity język, wezwania do przemocy itp., treści erotyczne i/lub pornograficzne;

-zawiera treści reklamowe;

-obraża honor i godność innych Uczestników;

-wzbudza nienawiść etniczną, rasową, religijną i inną;

-jest umieszczana w Serwisie przez Uczestnika, który mieszka poza terytorium Konkursu określonym w Regulaminie;

-narusza prawa osób trzecich;

-nie jest zgodne z Regulaminem lub prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej;

-licencjonowany produkt opisany w punkcie 4.1 wydaje się być podrobiony;

-jeden Uczestnik założył kilka kont;

-w innych przypadkach naruszenia Regulaminu Konkursu.

            Organizator ma prawo do podjęcia decyzji o zgodności Dzieła z Regulaminem i/lub obowiązującym prawem polskim według własnego uznania.

            3.15. Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na to, aby jego imię, nazwisko, Dzieło zamieszczone w Serwisie oraz inne informacje dobrowolnie podane przez Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego mogły być wykorzystywane przez Organizatora, upoważnione przez niego osoby i/lub agencje reklamowe w celach reklamowych i informacyjnych w dowolnym kraju świata, bez ograniczeń czasowych i bez uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia Uczestnikowi.

                3.16. Uczestnik (Przedstawiciel Ustawowy) ma prawo w każdym czasie odmówić udziału w Konkursie poprzez przesłanie do Organizatora odpowiedniego zgłoszenia listem poleconym lub skanu (obrazu elektronicznego) podpisanego zgłoszenia na adres e-mail Organizatora: competition@animaccord.com. Zgłoszenie może być sporządzone w dowolnej formie ale musi zawierać informacje umożliwiające identyfikację Uczestnika.

 

 1. Zasady udziału w Konkursie

 

            Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać następujące czynności (procedura przyjęcia Oferty udziału w Konkursie):

            4.1. zakupić Produkt. Produkt, który ma znaleźć się na dowodzie zakupu, będzie kupowany wyłącznie w Okresie trwania konkursu. Produkt, który ma być przedstawiony na zdjęciu, można kupić w czasie trwania Konkursu lub przed rozpoczęciem Konkursu.

            4.2. zarejestrować się poprzez specjalny formularz w Serwisie;

            4.3. przesłać skan/zdjęcie dowodu zakupu do Witryny;

              4.4. stworzyć Dzieło, które odpowiada następującym cechom:

            - zawiera zdjęcie Produktu;

            - Produkt przedstawiony na zdjęciu może nie odpowiadać temu wskazanemu         na potwierdzeniu zakupu, ale musi spełniać wszystkie pozostałe kryteria;

            - Jakość nadesłanego Dzieła musi być wysoka;

            - Dzieło należy przesłać w następującym rozmiarze i formacie:

              Rozmiar: nie więcej niż 10 (dziesięć) mb;

              Format: .jpg lub .png:

- Praca będzie prowadzona w sposób oryginalny, odzwierciedlający kreatywność Uczestnika;

- Praca może, ale nie musi zawierać wizerunku Uczestnika.

 

            4.5. załączyć Dzieło do określonego formularza udostępnionego w Serwisie w terminie określonym w pkt 2.4.1.

            Procedura i instrukcje dotyczące przesyłania Utworu i innych danych do Serwisu znajdują się w Serwisie.

            Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania Nagrody tylko po spełnieniu wszystkich powyższych warunków.

            4.6. Identyfikacja Uczestników odbywa się poprzez rejestrację zgłoszenia Uczestnika w Serwisie wraz z wgraniem Dzieła, potwierdzenia zakupu i innych danych, co następuje poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego w Serwisie. W celu wypełnienia formularza Uczestnik/jego przedstawiciel ustawowy podaje następujące dane: skan/zdjęcie potwierdzenia zakupu, imię i nazwisko Uczestnika/jego przedstawiciela ustawowego, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

           

 

            4.7. Potwierdzenie zakupu opisane w par. 4.1 powinno spełniać następujące wymagania:

 1. Rozmiar pliku: nie więcej niż 10 (dziesięć) Mb;
 2. Format: .png, .jpg lub .pdf;
 3. Orientacja: pionowa;
 4. Produkt, który ma być odzwierciedlony na potwierdzeniu zakupu, zostanie zakupiony w czasie trwania Konkursu;
 5. Pozycje wykazane w potwierdzeniu zakupu powinny zawierać sformułowania Masha and the Bear / Masza i Niedźwiedź.

 

Przesłany obraz potwierdzenia zakupu powinien być wysokiej jakości, wyraźny, sfotografowany pod kątem prostym i w całości (w tym górna i dolna krawędź potwierdzenia zakupu) zajmując cały obszar obrazu.

 

Obrazy nie będące skanami, zrzutami ekranu lub zdjęciami (np. grafika komputerowa, fotomontaże) nie będą akceptowane przez Organizatora. W przypadku wgrania obrazu o złej jakości lub ze zniekształconymi danymi, Organizator ma prawo odrzucić potwierdzenie zakupu wraz z przesłanym Dziełem.

 

Potwierdzenie zakupu powinno zawierać nazwę sprzedawcy detalicznego/sklepu internetowego, w którym dokonano zakupu. Pozycje wykazane na potwierdzeniu zakupu powinny zawierać sformułowania Masha and the Bear / Masza i Niedźwiedź.

W celu uniknięcia wątpliwości, potwierdzenie zakupu można również dostarczyć w formie faktury wystawionej przez odpowiedni sklep internetowy, w którym dokonano zakupu.

 

            4.8. Uczestnicy mogą załączyć kilka Dzieł i kilka potwierdzeń zakupów w czasie trwania Konkursu pod następującymi warunkami:

 • W każdym etapie (tygodniu) w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać odpowiednio tylko 1 (jedno) Dzieło i 1 (jedno) potwierdzenia zakupu;
 • Każde kolejne Dzieło powinno być załączone wraz z oddzielnym potwierdzeniem zakupu;
 • Tylko jedno Dzieło może zostać nagrodzone;
 • Zwycięzca może otrzymać tylko 1 (jedną) Nagrodę pomimo ilości złożonych Prac lub potwierdzeń zakupu.

            4.9. Czynności, o których mowa w pkt 4.1-4.5 Regulaminu, są rozumiane jako pełna i bezwarunkowa akceptacja oferty publicznej w postaci Regulaminu poprzez wykonanie określonych czynności w celu przyjęcia Oferty udziału w Konkursie.

 

 1. Fundusz nagród Konkursu

 

            5.1. Fundusz nagród Konkursu składa się z:

            Tableta o następującej charakterystyce: iPad 10.2 (2021) 64 GB WiFi

            (zwany dalej – „Nagrodą”)

            Łączna liczba Nagród odpowiada 12 (dwunastu) tabletom.

            5.2. Uczestnicy otrzymają również dostęp do platformy wirtualnej rzeczywistości poświęconej marce „Masza i Niedźwiedź” dostępnej w czasie trwania Konkursu. Kolejne części tej wirtualnej rzeczywistości będą udostępniane co tydzień w czasie trwania konkursu.

            5.3. Organizator nie wyda ekwiwalentu pieniężnego Nagrody i nie zastąpi go innymi nagrodami.

            5.4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę określoną powyżej, przez cały okres trwania Konkursu.

            5.5. Obowiązki Organizatora w zakresie wydania Nagród Uczestnikom ograniczone są do Funduszu Nagród określonego w pkt. 5.1. niniejszego Regulaminu, w części dotyczącej liczby i charakterystyki Nagród. Podana liczba nagród to liczba maksymalna. Jeżeli faktyczna liczba Uczestników i/lub Zwycięzców jest mniejsza niż liczba Nagród, Organizator ma prawo do dystrybucji Nagród zgodnie z punktem 7.6 niniejszego Regulaminu.

 

 

 1. Zasady wyłonienia Zwycięzców

 

            6.1. W czasie określonym w punkcie 2.4.2 Organizator wyłoni łącznie 12 (dwunastu) Zwycięzców, co odpowiada 2 (dwóm) Zwycięzcom w każdym tygodniu trwania Konkursu. Każdy Zwycięzca ma prawo do Nagrody. Powiadomienia z informacjami o Laureatach (imię i nazwisko) zostaną zamieszczone przez Organizatora w Serwisie w odpowiedniej zakładce.

            6.2. Co tydzień w czasie zgodnym z warunkami określonymi w punkcie 6.4 Regulaminu, Organizator wybierze 2 (dwóch) zwycięzców, którzy otrzymają Nagrodę.

            6.3. Zwycięzcy będą ogłaszani co tydzień przez Organizatora: nie później niż do godziny 18:00 w piątki podczas każdego etapu (tygodnia), za pośrednictwem Serwisu.

            6.4. Wyboru Laureatów dokonują co tydzień członkowie jury, którzy wybierają  Dzieła kwalifikujące się do Nagrody, biorąc pod uwagę spełnienie wszystkich niezbędnych warunków opisanych w punkcie 4, w tym zgodność dostarczonych potwierdzeń zakupów z niniejszym Regulaminem. Członków Jury (zwanych dalej „Jury”) powołuje Organizator. Jury wyłania Laureatów w drodze głosowania, biorąc pod uwagę kryteria twórczego i niepowtarzalnego podejścia do tworzenia Dzieła.

            6.4. Zwycięzca może otrzymać tylko 1 (jedną) Nagrodę pomimo ilości złożonych Dzieł lub potwierdzeń zakupu.

            6.5. Wybór Zwycięzców nie jest przypadkowy. Konkurs nie jest loterią.

 

 1. Zasady i tryb przyznawania Nagród

 

            7.1. Organizator skontaktuje się z przedstawicielem ustawowym Zwycięzcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: competition@animaccord.com) w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty publikacji wyników Konkursu, w celu omówienia procedury odbioru Nagrody, korzystając z danych kontaktowych podanych podczas rejestracji Uczestnika. Laureat w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7.1. od Organizatora, jest zobowiązany przekazać Organizatorowi informacje i dokumenty określone w niniejszym punkcie Regulaminu za pośrednictwem tego samego adresu e-mail, który został wskazany w niniejszym punkcie.

            7.2. W celu odebrania Nagrody przedstawiciel ustawowy Uczestnika zobowiązany jest do podania na podany przez Organizatora adres e-mail następujących wiarygodnych informacji o sobie, oprócz informacji podanych w zgłoszeniu Uczestnika tj:

- Imię i nazwisko, aktualny numer telefonu, adres e-mail, miasto, rzeczywisty adres zamieszkania w celu dostarczenia Nagrody.

            Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania od Uczestnika dodatkowych informacji, które mogą być potrzebne do wydania Nagrody.

              7.3. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy przez Organizatora nie później niż 20 (dwadzieścia) dni roboczych od momentu wyłonienia Zwycięzcy oraz od momentu spełnienia przez Zwycięzcę wszystkich warumków określonych w Regulaminie, w tym obowiązku podania danych określonych w punkcie 7.2 Regulaminu. Zwycięzca zostanie poinformowany o trybie przekazania Nagrody poprzez powiadomienie na adres e-mail podany Organizatorowi / przez Organizatora. W przypadku przesyłki kurierskiej obowiązek przyznania Nagrody przez Organizatora uważa się za spełniony z chwilą przekazania Nagrody firmie kurierskiej.

            7.4. Zwycięzcy nie mogą otrzymać równowartości pieniężnej wartości Nagrody. Jeśli mają zastosowanie jakiekolwiek podatki, Zwycięzca będzie odpowiedzialny za wszystkie należne podatki w przypadkach określonych przez obowiązujące ustawodawstwo Polski.

            7.5. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom wyłącznie po obowiązkowej weryfikacji przez Organizatora przestrzegania przez Uczestników Regulaminu i działań Uczestników w dobrej wierze. Organizator ma prawo skorzystać z wszelkich środków weryfikacji. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik (jego przedstawiciel ustawowy) bezwarunkowo wyraża zgodę na to postanowienie i nie ma prawa do wnoszenia roszczeń do Organizatora z tego tytułu.

            7.6. Nagrody, które nie zostaną wydane lub zostaną nieodebrane przez Uczestników w okresie dostarczenia Nagrody przez kuriera, mogą zostać wykorzystane według własnego uznania Organizatora, w szczególności mogą zostać rozdzielone pomiędzy innych Uczestników poprzez zorganizowanie dodatkowego etapu wyłonienia Zwycięzcy lub w inny sposób według uznania Organizatora.

            7.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie powiadomienia o wygraniu Konkursu w przypadku podania przez Laureata błędnych danych kontaktowych, a także w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem drogą mailową i/lub telefoniczną z powodu ich wadliwego działania lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

            7.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób z udziału w Konkursie i niewydania Nagrody w przypadku, gdy zgodnie z niniejszym Regulaminem dana osoba nie jest uprawniona do udziału w Konkursie.

 

 1. Procedura informacyjna Konkursu

 

            8.1. Uczestnicy (przedstawiciele ustawowi) zostaną poinformowani o Konkursie, w tym o zasadach jego przebiegu, poprzez publikację informacji w Serwisie.

            8.2. W przypadku wszelkich pytań związanych z Konkursem Uczestnicy (przedstawiciele ustawowi) mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: competition@animaccord.com. W przypadku przesłania przez Uczestników (przedstawicieli ustawowych) prośby o informację zwrotną za pośrednictwem Serwisu, Organizator odpowie w ciągu 5 dni roboczych poprzez e-mail Organizatora: competition@animaccord.com.

 

 1. Dane osobowe

 

            9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich przedstawicieli prawnych jest Organizator (zwany dalej: „Administratorem danych”). Z Administratorem danych można się kontaktować listownie na adres wskazany w pkt 1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres: competition@animaccord.com. Administrator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

            9.2 Organizator może przetwarzać dane Uczestników w zakresie: imię, nazwisko oraz dane przedstawicieli ustawowych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu i e-mail); dodatkowo w przypadku Zwycięzców także adres do korespondencji i dane paszportowe w celu przesłania/nadania Nagrody oraz dane podatkowe na potrzeby płatności podatku (jeśli dotyczy). Przesyłając formularz rejestracyjny w Serwisie, przedstawiciel ustawowy oświadcza, że wyraża zgodę na udział w konkursie przez Uczestnika.

 

              9.3. Uczestnicząc w Konkursie Uczestnik (przedstawiciel ustawowy) zobowiązuje się do podania dokładnych i aktualnych (rzetelnych) danych, a także działając we własnym imieniu i we własnym interesie wyraża zgodę na przetwarzać jego danych osobowych, pod następującymi warunkami:

            Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli prawnych: 1/ w zakresie i celach niezbędnych do organizacji Konkursu, dostarczenia Nagród, realizacji wyników Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a) RODO oraz 2/ w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub przez osobę trzecią tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz promowania działalności Organizatora i podmiotów powiązanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

            Zgoda Uczestnika (przedstawiciela ustawowego) jest udzielana Organizatorowi na wykonanie następujących czynności z danymi: zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, transfer (przekazywanie, udostępnianie), rozpowszechnianie w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez prawo polskie i niniejszy Regulamin, depersonalizację, blokowanie, usuwanie i niszczenie danych zgodnie z procedurą określoną w Polityce Prywatności Organizatora, dostępną pod adresem:

Wysyłając formularz rejestracyjny na stronie Serwisu, przedstawiciel ustawowy dokonuje wyraźnej czynności potwierdzającej zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 RODO). Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora za pomocą narzędzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora zarówno samodzielnie, jak i przy udziale podmiotów stowarzyszonych zlokalizowanych poza Unią Europejską wyłącznie w celu przyznania Nagrody, biorąc pod uwagę, że dane osobowe nie będą kontrolowane przez takie podmioty stowarzyszone i będą gromadzone bez przechowywania wyłącznie dla celów przetwarzania. Organizator zapewnia, że jego podmioty stowarzyszone zapewniają odpowiedni poziom ochrony tych danych osobowych.

            9.4. Dane osobowe Uczestników i Laureatów będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem polskim. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

              9.5. W ramach Konkursu nie odbywa się transgraniczny transfer danych, z wyjątkiem transferu na terenie krajów Unii Europejskiej, a dane są przetwarzane i przechowywane na terytorium Republiki Cypryjskiej.

            9.6. Uczestnikowi (przedstawicielowi ustawowemu) przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Uczestnik (przedstawiciel ustawowy) ma w każdym czasie prawo zażądać informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez zawiadomienie Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub skanem (obrazem elektronicznym) podpisanych oświadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora konkursu competition@animaccord.com.

            9.7. Uczestnikowi (przedstawicielowi ustawowemu) przysługuje w każdym czasie prawo żądania od Organizatora uzupełnienia, zablokowania lub zniszczenia danych osobowych w przypadku, gdy dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez przesłanie do Organizatora zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub skanu (obrazu elektronicznego) podpisanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora: competition@animaccord.com. Zgłoszenie składane jest w dowolnej formie i musi zawierać informacje umożliwiające identyfikację Uczestnika (przedstawiciela ustawowego).

              9.8. Wycofanie zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych automatycznie pociąga za sobą wycofanie odpowiedniego Uczestnika z udziału w Konkursie i uniemożliwia odbiór Nagrody. Po otrzymaniu od Uczestnika (przedstawiciela ustawowego) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Organizator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych, a w przypadku, gdy zachowanie danych osobowych nie jest już wymagane do celów przetwarzania danych osobowych, Organizator jest zobowiązany do zniszczenia danych osobowych w najkrótszym możliwym terminie od dnia otrzymania wskazanego odstąpienia, z wyjątkiem przypadków, gdy – zgodnie z przepisami prawa – Organizatorowi przysługuje prawo do przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą.

            9.9. Organizator ma prawo skontaktować się z Uczestnikiem (przedstawicielem ustawowym) za pomocą danych kontaktowych podanych podczas wypełniania formularza odbioru Nagrody.

            9.10. Uczestnik (przedstawiciel ustawowy) wyraża również zgodę na publikację swoich danych (nazwiska i imienia) w Serwisie.

            9.11. Uczestnik ma prawo do otrzymywania informacji o lokalizacji Organizatora oraz o tym, czy jest w posiadaniu danych związanych z odpowiednim Uczestnikiem. Ponadto Uczestnik ma prawo do uzyskania informacji o takich danych osobowych w formie pisemnej (na odpowiedni pisemny wniosek potwierdzający tożsamość Uczestnika).

 

 

 1. Dodatkowe warunki Konkursu

 

            10.1. W odniesieniu do wszystkiego, co nie jest uregulowane w niniejszym Regulaminie, Organizator, Uczestnicy (przedstawiciele ustawowi) oraz Zwycięzcy Konkursu kierują się obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

            10.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

            10.2.1. spóźnione powiadomienie Laureata o uznaniu go za właściciela Nagrody (Laureata) z przyczyny niezależnej od Organizatora;

            10.2.2. awarie operatorów/dostawców łączności, z którymi Uczestnik jest połączony, uniemożliwiające udział w Konkursie, a także zaistnienie siły wyższej lub innych okoliczności wykluczających możliwość wręczenia nagród ich właścicielom, co doprowadziło do utraty danych elektronicznych Konkursu;

            10.2.3. zaistnienia okoliczności siły wyższej, które bezpośrednio wpływają na wykonywanie przez Organizatora zobowiązań i uniemożliwiają ich wypełnienie, w tym epidemii/pandemii, powodzi, strajków, trzęsień ziemi lub innych czynników naturalnych; nakazy organów państwowych oraz inne obiektywne przyczyny niezależne od Organizatora;

               10.2.4. niewykonanie (nieterminowe wykonanie) przez Uczestników (przedstawicieli ustawowych) ich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu;

            10.2.5. za działania (lub ich brak), a także błędy, informacje przekazane przez Uczestników (przedstawicieli ustawowych);

            10.2.6. jeżeli Laureat Nagrody nie może odebrać Nagrody w trybie określonym niniejszym Regulaminem, z przyczyn niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków Organizatora.

            10.2.7. za niezgodność działań Zwycięzcy z Regulaminem Konkursu w celu otrzymania Nagród określonych w niniejszym Regulaminie. Reklamacje związane z nieprzestrzeganiem Regulaminu nie będą uwzględniane, a w takim przypadku Nagroda nie zostanie przyznana.

            10.3. Organizator ponosi wydatki wyłącznie bezpośrednio określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie inne wydatki związane z udziałem w Konkursie (w tym opłata za dostęp do Internetu) Uczestnicy (przedstawiciele ustawowi) ponoszą samodzielnie i na własny koszt.

            10.4. Obowiązki Organizatora dotyczące jakości Nagród ograniczają się do gwarancji udzielonych przez ich producentów. Roszczenia dotyczące jakości Nagród należy kierować bezpośrednio do producentów odpowiednich towarów lub usług. Integralność i przydatność funkcjonalna produktów dostarczonych jako Nagrody muszą zostać sprawdzone przez Uczestnika bezpośrednio po otrzymaniu Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia tych towarów powstałe po przekazaniu Nagrody placówce pocztowej lub firmie kurierskiej.

            10.5. W przypadku odmowy odbioru Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu, Zwycięzca traci prawo do odbioru Nagrody od Organizatora Konkursu.

                        10.6. Organizator, według własnego uznania, może unieważnić wszystkie zgłoszenia do udziału i zabronić dalszego udziału w Konkursie każdej osobie, która podrabia lub czerpie korzyści z sfałszowania procesu zgłoszenia do udziału lub procedury Konkursu lub działa z naruszeniem Regulaminu, działa w sposób destrukcyjny lub wykonuje działania z zamiarem obrażania, grożenia lub nękania jakiejkolwiek innej osoby, która może być powiązana z Konkursem, dopuszcza się jakichkolwiek ataków hakerskich na Serwis Organizatora czy też tworzy wiele kont.

            10.7. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu jakikolwiek aspekt Konkursu nie może zostać przeprowadzony zgodnie z planem, w tym z przyczyn spowodowanych wirusami komputerowymi, problemami z Internetem, usterkami, manipulacjami, nieuprawnioną ingerencją, fałszowaniem, problemami technicznymi, epidemiami lub jakąkolwiek przyczyną poza kontrolą Organizatora, która zakłóca lub wpływa na wydajność, bezpieczeństwo, integralność lub prawidłowy przebieg Konkursu, Organizator może, według własnego uznania, anulować, zakończyć, zmodyfikować lub czasowo zakończyć Konkurs lub unieważnić wszelkie zgłoszenia do udziału w Konkursie.

            10.8. Organizator nie będzie przyznawać Nagród w przypadku oszustwa: podania nieprawdziwych informacji o sobie, prowadzenia jakichkolwiek obraźliwych lub nieuczciwych działań w Serwisie, dostarczenia fałszywych dokumentów i innych naruszeń. O występowaniu oszustwa i fałszerstwa Organizator decyduje według własnego uznania.

            10.9. Terminologia użyta w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie wyłącznie do niniejszego Konkursu opisanego w niniejszym Regulaminie.

 

                             Załącznik I do Regulaminu Konkursu

„Święta Maszy”

 

Lista rekomendowanych marek licencjonowanych produktów biorących udział w Konkursie:

 

SMYK, Galapagos, Energizer, Nutricia, Zaini, Collby, Domowa Apteczka, Faro, Procos, Storyhouse Egmont, Ferment, Harper Collins, Media Service Zawada, Lisciani, HH Poland, Simba, Trefl, Royalsekt, Consalnet, Keeeper, Polkart, Kalpol. bis, Bobovita, Multikino S.A.

 

Loaging...